Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng Phòng: TS. Nguyễn Quang Hiệp

       Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng được quy định theo quyết định số 1036/QĐ-ĐHTC-QTKD ngày 26/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế.

      Tổ chức điều hành và quản lý các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và các sản phẩm khoa học công nghệ theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam và Điều lệ trường Đại học.

     Xây dựng các mối quan hệ và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Nhà trường trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, giao lưu, hội thảo, hội nghị, dịch vụ ... phù hợp với thông lệ quốc tế, luật pháp Việt Nam, điểu kiện của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202307/Images/phong-kh-htqtjpg-20230713081255-e.jpg

 

 

Đội ngũ cán bộ hiện naỵ: 01 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ

 

Nhiệm vụ chính:

- Tham mưu và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường. Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của trường. Chủ trì và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, các Khoa, Bộ môn tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên.

- Chủ trì việc tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch, thẩm định, giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ban Giám hiệu thiết lập, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, ký kết văn bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác về đào tạo, khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong trường về hợp tác quốc tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế.

- Là đầu mối giúp Ban Giám hiệu, Ban biên tập trong việc quản lý, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, thực hiện quy trình thẩm định xuất bản Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế.

 

Các thành tích đạt được:

- Bằng khen của Thủ tướng chỉnh phủ năm 2011,theo quyết định số 1053/QĐ-TTg, ngày 04/07/2011;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2007, theo quyết định số 1054/QĐ-BTC, ngày 15/03/2007;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2008, theo quyết định số 9972/QĐ-BTC, ngày 15/10/2008;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2014, theo quyết định S296/QĐ-BTC, ngày 11/02/2014;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017, theo quyết định S2513/QĐ-BTC, ngày 07/12/2017;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017, theo quyết định s2513/QĐ-BTC, ngày 07/12/2017;

- Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liên tục từ năm 2015 đến năm 2020.

 

  

 

 

Tuyển sinh