Khoa Thẩm định giá

Phó Trưởng PT khoa: TS. Trần Đình Thắng

 

      Khoa Thẩm định giá được thành lập theo Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 14/11 /2012 của Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 của Trường Đại học Tài chính -Quản trị kinh doanh.

       Hiện nay, Khoa có 01 Bộ môn trực thuộc: Bộ môn Thẩm định giá.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/khoa-tdg-20211008103440-e.jpg

Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 06 cán bộ, giảng viên

Chức năng:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH thuộc chuyên ngành Thẩm định giá.Thực hiện đào tạo, NCKH, bồi dưỡng kiến thức các lĩnh vực Thẩm định giá và Marketing; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Khoa.

Nhiệm vụ:

     Xây dựng chương trình, nội dung môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quản lý chương trình, tiến độ giảng dạy của từng môn học, quản lý đề cương và nội dung của môn học thuộc Khoa quản lý. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài kiểm tra theo quy định. Phối kết hợp với phòng ban, giảng viên để quản lýsinh viên chuyên ngành.

Chuyên ngành đào tạo:

     Khoa Thẩm định giá hiện nay đang được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Thẩm định giá. Chuyên ngành đào tạo được thiết kế theo định hướng ứng dụng, với phương châm đào tạo lý thuyết gắn với thực tế.Trong quá trình học tập, sinh viên được đi thực tế một số học phẩn chuyên ngành tại các cơquan, tổ chức có chức năng thẩm định giá nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tế ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học:

      Hàng năm, Khoa đào tạo từ 40 đến 50 sinh viên hệ chính quy chuyên ngành Thẩm định giá. Sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao (khoảng 90%).

     Các giảng viên và sinh viên của Khoa tích cực tham gia NCKH.Từnăm học 2013 đến nay, giảng viên của khoa đã có 03 đề tài NCKH cấp cơ sở, sinh viên của khoa đã thực hiện 03 đề tài NCKH. Các để tài NCKH của giảng viên và sinh viên đểu được Hội đổng nghiệm thu của Nhà trường đánh giá đạt chất lượng tốt.

Các thành tích đạt được:

- Btrưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen theo Quyết định số2957/QĐ-BTC ngày 12/11/2010  vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, đào tạo từ năm học2008-2009 đến năm học 2009-2010;

- Bng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013 theo Quyết định số534/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 vì đã có thành tích trong công tác Giáo dục và Đào to từ năm học 2009-2010 đến năm học2011 -2012 góp phân vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ tổ quốc;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học2012-2013 theo Quyết định S266/QĐ-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sc năm học2013-2014 theo Quyết định S2977/QĐ-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2014;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014-2015 theo Quyết định S568/QĐ-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2016.

Định hướng phát triển:

      Khoa chú trọng phát triển hệ thống học liệu và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Thẩm định giá ngay trong quá trình đào tạo. Tăng cường liên kết với các công ty Thẩm định giá, Ngân hàng, cơ quan quản lý Nhà nước để giảng viên và sinh viên chuyên ngành tiếp cận được vấn đề thực tiễn, đổng thời tạo cơ hội để sinh viên chuyên ngành tiếp cận được việc làm sau khi tốt nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác NCKH trong giảng viên và sinh viên thông qua việc thực hiện các đề tài NCKH và công bố các bài báo trên các tạp chí khoa học.