Phòng Quản trị thiết bị

Trưởng Phòng: Ths. Lương Ngọc Huy

Phó trưởng phòng: Ths. Lê Văn Trường

     Phòng Quản trị thiết bị có chức năng được quy định theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh:

   Phòng có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm máy móc trang thiết bị; sử dụng, bão dưỡng, sửa chữa tài sản phục vụ cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập và công tác quy hoạch, phát triển cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường trong nhà trường.

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/phong-qttb-20211008110921-e.jpg

 

 

Nhiệm vụ chính:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị và thiết bị trong nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dãn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm, sử dụng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị trong nhà trường.

- Tố chức công tác quản lý, sửdụng toàn bộ tài sản của Nhà trường: cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, các phương tiện làm việc; bảo đảm điện, nước cho toàn trường; quản lý tài sản từcác dựán hợp tác quốc tế của trường (nếu có).

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt trong toàn trường.

- Phối hợp thực hiện đảm bảo hệ thống mạng; máy móc, thiết bị tin học,... phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc và học tập trong toàn trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo về công tác quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý, hướng dãn và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ, tiết kiệm điện, nước...

- Phục vụ nước uống và công tác vệ sinh môi trường, các hội trường, các khu giảng đường, khuôn viên nhà trường,...

 

Các thành tích đạt được:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh năm 2011, theo Quyết định S2763/QĐ-BTC ngày 16/11/2011;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017, theo Quyết định số2512/QĐ-BTC ngày 07/12/2017;

- Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liên tục từ năm2009 - đến năm 2019.

 

Tuyển sinh