Phòng Quản lý đào tạo

Trưởng phòngTS. Nguyễn Huy Cường

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Đạo

       Phòng Quản lý đào tạo có chức năng được quy định theo quyết định số 1036/QĐ-ĐHTC-QTKD ngày 26/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các mục tiêu, chiến lược, đề án dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm phát triển các bậc học, ngành học, các loại hình đào tạo của nhà trường. Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý đào tạo của nhà trường.

     Chủ trì công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo. Phối hợp với các Khoa và các đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, đề xuất mở ngành đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo.

     Xây dựng các mối quan hệ và phát triển quan hệ hợp tác của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo phù hợp với thông lệ quốc tế, luật pháp Việt Nam, điều kiện của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/phong-qldt-20211008103825-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ hiện nay: 01 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ.

Nhiệm vụ chính:

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy trình liên quan đến đào tạo.

- Đề xuất phát triển các loại hình đào tạo, các hoạt động liên kết đào tạo.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông. Quản lý và lưu trữ bài thi, điểm thi tuyển sinh theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ và năm học cho các khóa học, lớp học.

- Phối hợp theo dõi việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy của các Khoa.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký học tập, tổ chức lớp học phần, lập danh sách thi, xây dựng thời khóa biểu, lịch thi.

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên, tổng hợp dữ liệu để xét cảnh báo học vụ, buộc thôi học, xét công nhận tốt nghiệp, làm thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp. Quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức công tác thi và xét tốt nghiệp; cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hổ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên. Quản lý bài thi tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên theo quy định.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo. Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và chứng thực sao y bản chính các văn bản này.

 

Các thành tích đạt được:

  • Huân chương lao động Hạng Ba năm 2006, theo quyết định Số 689/QĐ-CTN, ngày 08/06/2006;
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2011,theo quyết định số 2763/QĐ-BTC, ngày16/11/2011;
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016, theo quyết định số 569/QĐ-BTC, ngày25/03/2016;
  • Tập thể lao động xuất sắc nhiểu năm liên tục từ nám 2015 đến năm 2019.

 

Tuyển sinh