Phòng Công tác sinh viên

Trưởng phòng : Ths.Nguyễn Việt Hưng

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Quốc Tuấn Cường

     Phòng Công tác sinh viên có chức năng được quy định theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTC-QTKD ngày 26/12/2012 của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

     Phòng là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị, tưtưởng, văn thể mỹ cho sinh viên.Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định hiện hành của Bô Giáo dục - Đào tạo và nhà trường.Tổ chức công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên; quản lí sinh viên ngoại trú thuộc trách nhiệm và thẩm quyển.

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/phong-ctsv-20211008103825-e.jpg

 

Tổ chức bộ máỵ: Đội ngũ cán bộ gồm 3 Thạc sĩ, 1 nghiên cứu sinh

 

Nhiệm vụ chính:

Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý sinh viên của nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý sinh viên của nhà trường.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với sinh viên:

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu về các chủ trương, kế hoạch tiến hành công tác chính trị, tưtưởng trong sinh viên theo mục tiêu đào tạo của trường.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các đoàn thể khác trong nhà trường tổ chức các hoạt động vãn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động giáo dục ngoại khóa khác cho sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trong công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Công tác quản lý sinh viên:

- Lập và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác sinh viên. Đầu mối thực hiện việc soạn thảo các quyết định, quy định liên quan đến công tác sinh viên.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ sinh viên, giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên chuyển trường. Thông báo về gia đình các trường hợp sinh viên bị buộc thôi học, sinh viên vi phạm kỷ luật.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức" Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đầu năm học, đầu khóa học; đánh giá phân loại và tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên.

- Đầu mối tổ chức xét cấp học bổng khuyến khích học tập và học bổng do các tổ chức và cá nhân tài trợ, trợ cấp xã hội, thực hiện các thủ tục, chính sách ưu đâi về miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng đối với sinh viên.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ sinh viên đào tạo tại trường.

 

Các thành tích đạt được:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016, theo quyết định Số 569/QĐ-BTC, ngày 25/03/2016.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017, theo quyết định Số 2513/QĐ-BTC, ngày 07/12/2017.

- Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liên tục từ năm 2014 - đến năm 2019.