Trung tâm hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp

Giám đốc trung tâm: ThS. Bùi Văn Bằng

     Chức năng, nhiệm vụ củaTrung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp được quy định tại Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường, số 1036/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012:

     Là đơn vị phục vụ đào tạo thuộc trường có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn học tập và hướng nghiệp cho sinh viên của trường; tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ năng và xúc tiến việc làm, giúp sinh viên tiếp cận với các nguồn lực của nhà trường cũng nhưcủa xã hội.

     Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên; Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho sinh viên, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có nhu cầu; xin tài trợ học bổng cho sinh viên; bồi dưỡng kỹ năm mềm; tổ chức các hoạt động ngoại khóa và một số nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/trung-tam-htsv-qhdn-20211008103442-e.jpg
 

Đội ngũ cán bộ hiện nay: 01 Thạc sĩ, 01 Cử nhân

Nhiệm vụ chính:

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sv

+ Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và công tác tuyển sinh đầu vào, giới thiệu về chương trình đào tạo, những yêu cầu của từng bậc học, ngành đào tạo của trường.

+ Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn cho sv về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành học; các kỹ năng nghề nghiệp và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo.

+ Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, tư vấn cho SV thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho sv, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp và cơquan nhà nước có nhu cầu

+ Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho sv, bao gổm công việc toàn thời gian và bán thời gian.

+ Thông tin thường xuyên cho sv về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng giúp sv có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.

+ Phối hợp với các Khoa quản lý sv tổ chức cho sv thực tập, kiến tập tiếp cập môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp các quan nhà nước.

+ Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức giảng dạy những kiến thức thực tiễn cho sv chuyên ngành của trường, tăng cường kiến thức thực tiễn cho sv và tối ưu hóa việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

+ T chức cho sv tham gia các buổi giao lưu, hướng nghiệp, hội chợ giới thiệu việc làm

- Các nhiệm vụ khác

+ Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát thực trạng việc làm của sv sau khi tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sửdụng lao động vể khả năng đáp ứng nhu cầu của công việc của người học sau khi tốt nghiệp và các công tác khảo sát khác đối với sv.

+Tổ chức vận động các nguồn tài trợ để hình thành quỹ học bổng hỗ trợ sv. Tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn từ các công ty, doanh nghiệp,cơquan và cựu HSSV.

+ Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nhằm trang bị cho sv những kỹ năng"mềm"trước khi ra trường.

 

Các thành tích đạt được:

- Bng khen của Bộ Tài chính năm 2020 theo Quyết định số 215/QĐ-BTC, ngày 19/02/2020;

- Tập thể lao động xuất sắc năm học2017-2018; năm 2018-2019.