Triết lý giáo dục

                1. Phát biểu của triết lý:  

                   “NHÂN VĂN - THỰC NGHIỆP – PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG”

       2. Ý nghĩa chung của triết lý giáo dục:

 Với triết lý giáo dục “ NHÂN VĂN – THỰC NGHIỆP – PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG ”, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh hướng đến mục tiêu đào tạo con người sống có trách nhiệm, có kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của xã hội và hướng tới phục vụ cộng đồng.

     3. Ý nghĩa cụ thể:

  • NHÂN VĂN: Là quan điểm giáo dục người học trở thành công dân tốt, có đạo đức, có ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp.
  • THỰC NGHIỆP: Là quan điểm giáo dục gắn liền với thực tiễn, học phải đi đôi với hành, sinh viên được đào tạo, nghiên cứu theo định hướng ứng dụng, hình thành năng lực nghề nghiệp, khả năng NCKH khi  học tập tại trường và áp dụng được ngay kiến thức vào quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.
  • PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG: Nhà trường tạo ra môi trường văn hoá học tập ứng dụng và nuôi dưỡng khát vọng phục vụ cộng đồng của sinh viên. Sinh viên khi ra trường trở thành người hữu ích cho xã hội, có ý thức và trách nhiệm phục vụ cộng đồng./.