Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng

Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Minh Nhâm

Phó trưởng phòng: TS. Bùi Minh Đức

      Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng có chức năng được quy định theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTC-QTKD ngày 26/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh: Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động, tổ chức triển khai công tác khảo thí; đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác thanh tra, kiểm tra nội nộ của Nhà trường.

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/phong-ktqlcl-20211008103823-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ hiện nay:  02 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ.

 

Nhiệm vụ chính:

- Tham mưu và trình Hiệu trưởng ban hành các chiến lược, chính sách, quy trình, quy định, các kế hoạch cụ thể của hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra nội bộ.

- Chủ trì tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thi kết thúc học phẩn; thẩm định tính chính xác của việc nhập điểm sau khi chấm thi.

- Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, triển khai xây dựng và nghiệm thu bộ đề thi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi; quản lý, bảo mật đề thi trắc nghiệm và ngân hàng đề thi của tất cả các bậc học, ngành học và loại hình đào tạo trong toàn trường.

- Chủ trì và phối hợp với các Khoa, Bộ môn và giảng viên để tiến hành phúc khảo bài thi khi có yêu cẩu và giải quyết các tổn tại, vướng mắc liên quan đến công tác thi, chấm thi của các kỳ thi.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hổi của người học, cán bộ, giảng viên về hoạt động giảng dạy, phục vụ của cán bộ, giảng viên và Nhà trường.

- Thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách về pháp luật và giáo dục; việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc thực hiện quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác cho hoạt động đảm bảo chất lượng.

- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong Nhà trường theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện ba công khai về chất lượng giáo dục của Nhà trường.

 

Các thành tích đạt được:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2011, theo Quyết định số 2763 ngày 16/11/2011;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, theo Quyết định số 469 ngày 02/4/2014;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017, theo Quyết định số 281 ngày 13/02/2017;

- Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liên tục từ năm 2010 đến năm 2019.