Phòng tổ chức cán bộ

Trưởng phòng: Ths. Đỗ Văn Lương

                   Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Bích Anh

    Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng được quy định theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTC-QTKD ngày 26/12/2012 của Trường Đại học Tài chính -Quản trị kinh doanh:

    Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức và cán bộ; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng  viên và cán bộ quản lý;

     Tham mưu xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị;

    Thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/phong-tccb-20211008111309-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ hiện nay: 02 Thạc sĩ

 

Nhiệm vụ chính:

 • Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến tổ chức bộ máy, công tác nhân sự và các văn bản hướng dẫn về công tác khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng; làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.
 • Chủ trì lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất việc sắp xếp, điều động, luân chuyển, hợp đồng, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sửdụng lao động trong toàn trường.
 • Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường; quy hoạch, phát triển đội ngũ CBVC phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường trong từng giai đoạn.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC: Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo bồi dưỡng khác; tuyển dụng, xếp ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạnh viên chức; nâng bậc, hạ bậc lương và điều chỉnh phụ cấp lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc xét các danh hiệu nhà giáo, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong trường.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng và theo dõi diễn biến tư tưởng, chính trị của CBVC trong nhà trường. Chủ trì và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Thường trực các Hội đồng:Tuyển dụng, thi đua, khen thưởng, phong chức danh, danh hiệu, kỷ luật, điều động, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm,...CBVC trong nhà trường.

 

Các thành tích đạt được:

 • Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019, theo quyết định số 701/QĐ-CTN ngày 6/5/2019;
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2013, theo quyết định số 534/QĐ-TTg, ngày29/3/2013;
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2007, theo quyết định số 1054/QĐ-BTC, ngày 15/3/200
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2011, theo quyết định số2957/QĐ-BTC, ngày 12/11/2011
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2014, theo quyết định số 3052/QĐ-BTC, ngày28/01/2014.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017, theo quyết định số 281/QĐ-BTC, ngày 13/02/2017.
 • Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liên tục từ năm 2006 - đến năm 2019.
Tuyển sinh