Khoa Giáo dục thể chất

Trưởng khoa: ThS.Vũ Đăng Dũng

               Phó trưởng khoa: Ths. Phạm Khánh Tùng

 

       Khoa Giáo dục thể chất được thành lập theo Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Quyết định số 1036/QĐ- ĐHTCQTKD  ngày 26/12/2012 của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

       Khoa Giáo dục thể chất được giao quản lý 2 môn học: Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/khoa-qdtc-20211008103441-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 07 cán bộ, giảng viên; trong đó: 06 Thạc sĩ.

 

Chức năng:

- Thực hiện giảng dạy các môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên các ngành đào tạo trong toàn trường.

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Quân sự địa phương và Dân quân tự vệ của nhà trường.

 

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy các môn học giáo dục thể chất cho sinh viên các ngành đào tạo.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; biên soạn tài liệu giảng dạy; nghiên cứu và thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy, giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực giáo dục thể chất.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; tham gia quản lý sinh viên, đáp ứng yêu cầu của quá trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo chương trình đào tạo.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ và năm học.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo, tăng cường điểu kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; tham gia công tác kiểm định chất lượng theo quy định của BGiáo dục Đào tạo.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học:

      Khoa đã tham gia giáo dục và rèn luyện thể chất cho sinh viên trong toàn trường. Qua đó, tăng cường sức khỏe cho sinh viên, đáp ứng được yêu cầu cho học tập và công việc sau khi tốt nghiệp. Các giảng viên tích cực nghiên cứu khoa học và đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đến nay, Khoa đã thực hiện được 04 đề tài khoa học cấp trường và 16 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học.

Những thành tích đạt được:

- Bng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2010 theo Quyết định S2957/QĐ-BTC ngày 12/11/2010;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 theo Quyết định số 534/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 3 năm 2013;

- Bng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2014 theo Quyết định số 3053/QĐ-BTC, ngày 28 tháng 01 năm 2014;

- Bằng khen của Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam năm 2013 theo Quyết định số 15/QĐ-HTT, ngày 21 tháng 01 năm 2013.

Định hướng phát triển:

       Phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cẩu kiểm định chất lượng đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các hoạt động phong trào rèn luyện thể dục, thể thao cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Nhà trường.