Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và giá trị cốt lõi

          Sứ mạng:

         Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh có sứ mạng cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng, có thưong hiệu trong nước và khu vực về các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

         Tầm nhìn:

         Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường đại học đào tạo có tính ứng dụng uy tín ở Việt Nam, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á.

          Mục tiêu:

         Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thành trường đào tạo có tính ứng dụng; vững mạnh toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa (chuẩn về chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng dạy; cơ sở vật chất kỹ thuật dạy học; hệ thống quản lý).

          Giá trị cốt lõi:

                                                          Chất lượng - Chuyên nghiệp - Hiện đại

  • Chất lượng: Chất lượng là yếu tố sống còn của Nhà trường, làm nên thương hiệu Nhà trường. Phát triển các nguồn lực, đầu tư cho chất lượng là yếu tố quyết định thương hiệu của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.
  • Chuyên nghiệp: Đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh luôn hướng tới sự chuyên nghiệp trong đào tạo, được thể hiện qua tác phong làm việc, giảng dạy kết hợp với việc nắm vững kiến thức chuyên môn, thực tiễn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay.
  • Hiện đại: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh phấn đấu xây dựng mô hình giáo dục hiện đại, trong đó đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong mọi hoạt động của Nhà trường. Đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.