Trung tâm dịch vụ tư vấn Tài chính - Kế toán

 

     Trung tâm Dịch vụ tư vấn Tài chính - Kế toán có chức năng được quy định theo Quyết định số 135/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 28/3/2016 của Trường Đại học Tài chính -Quản trị kinh doanh.

    Trung tâm dịch vụ tư vấn Tài chính - Kế toán là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại họcTài chính - Quản trị kinh doanh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, bổi dưỡng vể kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về tài chính, kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp; các kiến thức khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; tổ chức các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Nhiệm vụ chính:

- Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, bổi dưỡng.

+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán - tài chính - thuế.

+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho Giám đốc doanh nghiệp (CEO); Kỹ năng trong kinh doanh, kỹ năng nghề nghiệp; Lập và phân tích dự án đầu tư; Ngân hàng - Chứng khoán; Quản trị doanh nghiệp.

- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng khác đáp ứng nhu cầu người học.

- Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn:

+ Dịch vụ tư vấn kế toán, thuế.

+Tư vấn thành lập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh như: tăng vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.. .,tư vấn kiểm soát tình hình tài chính, tiếp cận các nguồn vốn kinh doanh, tư vấn xây dựng hệ thống văn bản nội bộ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các vấn để liên quan đến dự án đầu tư, tư vấn lập chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tư vấn xây dựng hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm, tư vấn lĩnh vực quản trị nhân lực, tưvấn các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Các dịch vụ tư vấn khác theo nhu cầu các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, địa phương và cả nước.

Tổ chức liên kết đào tạo bồi dưỡng:

+ Đối với các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn:Tổ chức liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường mở các lớp đào tạo bổi dưỡng ngắn hạn theo nhu cẩu người học phù hợp với các quy định của đơn vị liên kết và pháp luật.

+Đối với các lớp đào tạo bồi dưỡng dài hạn từ 01 năm trở lên:Trung tâm phải báo cáo và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường.

-Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

-Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý tài chính, tài sản, con dấu theo quy định của Nhà trường và pháp luật.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Các thành tích đạt được:

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sác năm 2019 theo Quyết định số 73/QĐ-BTC, ngày07/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

 

 

Tuyển sinh