Quy định xét miễn học, tích lũy bắt buộc và tích lũy bổ sung các học phần đối với sinh viên liên thông từ TC, CĐ lên ĐH hệ chính quy

Quy định xét miễn học, tích lũy bắt buộc và tích lũy bổ sung các học phần đối với sinh viên liên thông từ TC, CĐ lên ĐH hệ chính quy

Tập tin đính kèm
Tuyển sinh