Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

 Phó Trưởng Khoa: ThS. Đỗ Văn Dũng

            Phó trưởng Khoa: Ths. Kiều Thị Hồng Hạnh

 

    Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế được thành lập theo Quyết định số 2595/QĐ-BTC ngày 19/12/2017 của BTài chính.

    Hiện nay, Khoa có 3 Bộ môn trực thuộc gổm Bộ môn Kinh tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế và Bộ môn Luật Kinh tế.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/khoa-kdqt-20211008103633-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên:22 cán bộ, giảng viên

 

Chức năng:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng vể công tác đào tạo, bổi dưỡng, NCKH thuộc ngành Kinh tế và ngành Kinh doanh quốc tế. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành thuộc Khoa quản lý. Quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyển của Khoa.

Nhiệm vụ:

      Xây dựng chương trình, nội dung môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quản lý chương trình, tiến độ giảng dạy của từng học phần; thực hiện công tác biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, ngân hàng đề thi, quản lý đề cương và nội dung của môn học thuộc lĩnh vực do Khoa quản lý. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài kiểm tra theo quy định. Quản lý các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc Khoa. Phối kết hợp với phòng ban và giảng viên để quản lý sinh viên theo phạm vi thẩm quyền của Khoa.

Các ngành, chuyên ngành đào tạo:

      Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế được giao nhiệm vụ quản lý 02 ngành đào tạo: Kinh tế và Kinh doanh quốc tế với 03 chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Kinh tế- Luật; Thương mại quốc tế.

Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học:

      Các ngành học được đào tạo theo phương châm đào tạo theo định hướng ứng dụng, lýthuyết gắn với thực tế. Với mỗi ngành học, sinh viên đều được đi thực tế một số học phẩn chuyên ngành tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận thực tế ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

      Các cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tích cực NCKH. Đến nay, Khoa đã hoàn thành và nghiệm thu được 01 đề tài NCKH cấp cơ sở, tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học quốc gia, biên soạn 03 giáo trình và 03 để cương bài giảng. Các giảng viên thuộc Khoa tích cực tham gia để tài NCKH cấp Bộ, tỉnh.

Thành tích đạt được:

      Năm học2018-2019, Khoa được Bộ Tài chính tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" theo Quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2020.

Định hướng phát triển:

      Nằm trong chiến lược phát triển chung của Nhà trường, các định hướng phát triển chủ yếu của Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế bao gồm: Mở rộng các loại hình đào tạo đối với các chuyên ngành của Khoa; đẩy mạnh công tác NCKH; phát triển thêm một số chuyên ngành mới thuộc các ngành mà Khoa đang đào tạo; chuẩn bị các điều kiện để có thể đào tạo sau đại học đối với các ngành thuộc Khoa. Phấn đấu đến năm 2025, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế.

 

 

 

 

Tuyển sinh