Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng  phòng  : Ths. Vũ Văn Hoàng    

Phó trưởng phòng : Ths. Nguyễn Anh Tuấn

     Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng được quy định tại Quyết định số 1036/QĐ- ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 củaTrường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh:Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính; công tác kế hoạch tổng hợp, văn thư lưu trữ; công tác đối nội, đối ngoại và một số lĩnh vực công tác khác có liên quan.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/phong-hcth-20211008103824-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ hiện naỵ: 02 Thạc sĩ, 04 Đại học 

 

Nhiệm vụ:

  • Công tác hành chính, văn thư lưu trữ:

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản giúp Hiệu trưởng quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ.

- Tham mưu, hướng dãn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư lưu trữtheo quy định của Nhà nước và các văn bản do Nhà trường ban hành.

- Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, tài liệu doTrường ban hành.

Quản lý và sử dụng các con dấu của Nhà trường (trừ con dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn thể vàTrạmYtế).

- Chuẩn bị các báo cáo tổng kết, sơ kết của trường, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.

  • Công tác phục vụ, đối nội đối ngoại:

- Đầu mối trong việc tổ chức công tác hiếu, hỉ, lễ tân, khánh tiết, lễ hội truyền thống, hội nghị cán bộ, viên chức giao tiếp đối nội, đối ngoại của nhà trường.

- Quản lý hệ thống cảnh quan, khuôn viên cây xanh, cây bóng mát.

  • Công tác an ninh trật tự, quốc phòng:

- Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tựvà công tác phòng cháy chữa cháy củaTrường.Trực tiếp chỉ đạo Tổ Bảo vệ tại hai cơ sở thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thường trực công tác dân quân tự vệ, quốc phòng an ninh của Trường.

  • Công tác pháp chế:

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện công tác pháp chế của trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn pháp luật giúp Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Nhà trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, của cán bộ, viên chức, người lao động và người học tại trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi Nhà trường.

 

Các thành tích đạt được:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016, theo quyết định số 569/QĐ-BTC, ngày25/3/2016;
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2020, theo quyết định số 215/QĐ-BTC, ngày 19/02/2020;
  • Tập thể Lao động xuất sấc nhiều năm liên tục từ năm 2015 đến năm 2019.