Ban Giám hiệu nhà Trường

Media/2_TH1064/FolderFunc/202109/Images/snghia-ht-20210929043616-e.jpg
 

NGƯT.TS.Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng

 • Hiệu trưởng chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Nhà trường; Lãnh đạo và điều hành các hoạt động của Ban Giám hiệu, các mặt công tác của Trường; Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt về tổ chức và hoạt động của Trường trước pháp luật, trước Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Là người đại diện theo pháp luật của Trường.
 • Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật, các quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
 • Chỉ đạo trực tiếp công tác chiến lược, kế hoạch, quy hoạch; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác hành chính, an ninh trật tự; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thanh tra, kiểm tra; Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất và công tác tài chính của Nhà trường.
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Quản trị thiết bị; Phòng Tài chính kế toán; Khoa Kế toán - kiểm toán; Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế; Khoa thẩm định giá.
 • Trong trường hợp các Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực khi giải quyết công việc còn chưa thống nhất thì tập thể Ban Giám hiệu sẽ hội ý và Hiệu trưởng quyết định.
 • TS. Nguyễn Trọng Nghĩa sinh hoạt về mặt chính quyền tại Phòng Tổ chức cán bộ.
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202201/Images/sep-tu-20220118034012-e.jpg
 
TS. Đào Văn Tú - Phó Hiệu trưởng
 
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trường theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
 • Chỉ đạo trực tiếp công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh; Công tác sinh viên; Công tác quản lý khu tập thể cơ sở 1 và cơ sở 2, hoạt động dịch vụ.
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác sinh viên; Trạm Y tế; Ban Quản lý ký túc xá; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Hệ thống thông tin quản lý; Khoa Giáo dục thể chất.
 • Thực hiện điều hành các công việc hành chính tại cơ sở 2.
 • Một số công việc đột xuất khác của Nhà trường khi Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.
 • TS. Đào Văn Tú sinh hoạt về mặt chính quyền tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
Media/2_TH1064/FolderFunc/202203/Images/c-diep-20220312101214-e.jpg

 

 
TS. Nguyễn Thị Bích Điệp - Phó Hiệu trưởng
 
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
 • Chỉ đạo trực tiếp công tác đào tạo; Công tác khảo thí và quản lý chất lượng; Công tác bồi dưỡng ngắn hạn và công tác hỗ trợ, phục vụ người học.
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; Trung tâm Thông tin thư viện; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính kế toán; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Khoa Tài chính ngân hàng; Khoa Lý luận chính trị; Khoa Ngoại ngữ;
 • Một số công việc đột xuất khác của Nhà trường khi Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.
 • TS. Nguyễn Thị Bích Điệp sinh hoạt về mặt chính quyền tại Phòng Quản lý đào tạo.

 

  

Tuyển sinh