Ban Giám hiệu nhà Trường

Media/2_TH1064/FolderFunc/202108/Images/snghia-ht-20210821104044-e.jpg

 

NGƯT.TS.Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng

      Chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trước pháp luật, trước Bộ Tài chính, BGiáo dục Đào tạo.

      Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường đại học và các quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

      Là người đại diện theo pháp luật của Trường; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của Trường.

 

 

  

Tuyển sinh