Phòng Tài chính kế toán

Phó trưởng PT : CN. Phạm Văn Hưng

Phó trưởng phòng: Ths. Bùi Thị Huệ

   Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng được quy định theo quyết định số 1036/QĐ- ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính- Quản trị kinh doanh:

     Là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính; thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng; tổ chức thực hiện công tác kế toán đúng chế độ kế toán nhà nước quy định hiện hành; sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/phong-tckt-20211008103824-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ hiện naỵ: 03 Thạc sĩ; 03 cử nhân (trong đó 01 đ/c đang học cao học).

 

Nhiệm vụ chính:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính, công tác kế toán trong nhà trường.

- Lập và bảo vệ dự toán thu, chi NSNN hàng năm.

- Thực hiện thu, chi theo dự toán BTài chính giao và theo quy chế, chế độ nhà nước quy định.

- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí, các khoản thu phát sinh từ hoạt động sự nghiệp của trường.

- Theo dõi, cập nhật thông tin, lập kế hoạch, thủ tục thanh toán các khoản cho CBVC và sinh viên trong toàn trường.

- Theo dõi các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong và ngoài đơn vị.

- Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến công tác quản lý tài chính, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu,chi phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với NSNN.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục mua sắm vật tư, tài sản.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường phù hợp từng giai đoạn phát triển.

- Thực hiện thu, chi, quản lý tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có giá trị như tiền; quản lý kho vật tư, hàng hóa.

- Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc Nhà nước, thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng có mở tài khoản.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định.

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước.

 

Các thành tích đạt được:

- Bng khen của Thủ tướng Chính phủ từ năm học 2010-2011 đến năm học 2012-2013, theo Quyết định số 469/QĐ-TTg ngày 02/4/2014;

- Bng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm học 2013-2014 đến năm học2014-2015, theo quyết định số 569/QĐ-BTC, ngày 25/3/2016;

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019, theo quyết định số 215/QĐ-BTC, ngày 19/02/2020;

- Tập thể lao động xuất sắc các năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018.