Khoa Lý luận chính trị

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy

 

       Khoa Lý luận chính trị được thành lập theo Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 14/11 /2012 của Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Quyết định số 1036/QĐ- ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 của Trường Đại họcTài chính - Quản trị kinh doanh.

       Hiện nay, Khoa có 3 Bộ môn trực thuộc: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/khoa-llct-20211008103633-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 15 giảng viên, trong đó: 01 Tiến sĩ và 14 Thạc sĩ.

Chức năng:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học các học phẩn khoa học Mác - Lê Nin, tưtưởng Hổ Chí Minh.Thực hiện đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho sinh viên trong Nhà trường.

Nhiệm vụ:

      Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Khoa chủ động xây dựng nội dung môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quản lý tiến độ giảng dạy của từng môn học. Quản lý đề cương và nội dung của môn học thuộc Khoa.Tham gia giáo dục chính trị tư tưởng đầu khóa cho sinh viên.

Các học phần thuộc Khoa quản lý:

- Triết học Mác Lênin

- Kinh tế chính trị học Mác- Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Kỹ năng giao tiếp

- Xã hội học

Các thành tích đạt được:

-Bằng khen củaThủ tướng Chỉnh phủ năm 2011 theo Quyết định số 1053/QĐ-TTg ngày 04/7/2011;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh năm 2014 theo Quyết định Số 269/QĐ-BTC ngày 11/02/2014;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016 theo Quyết định Số 569/QĐ-BTC ngày 25/3/2016;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017 theo Quyết định số 2513/QĐ-BTC ngày 07/12/2017;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh năm 2020 theo Quyết định số 2513/QĐ-BTC ngày 19/02/2020.

Định hướng phát triển:

   Khoa Lý luận chính trị không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tích cực trong NCKH để cùng với các Khoa chuyên ngành đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.