Khoa Quản trị kinh doanh

Trưởng Khoa: TS. Đỗ Tiến Tới

             Phó trưởng Khoa: Ths. Kim Thị Hạnh

      Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 2910/QĐ- BTC ngày 14/11/2012 của Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Quyết định số 1036/QĐ - ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

      Hiện nay khoa có 02 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Quản trị kinh doanh và Bộ môn Thống kinh doanh.

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/khoa-qtkd-20211008103441-e.jpg

 

Chức năng:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH thuộc ngành Quản trị kinh doanh. Thực hiện đào tạo, NCKH, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành thuộc Khoa quản lý. Quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Khoa.

Nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phẩn thuộc các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản trị marketing, Quản trị kinh doanh du lịch và tham gia giảng dạy các học phần thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường.Triển khai các hoạt động thực tập các môn học đối với các chuyên ngành do Khoa quản lý.

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa. Tham gia xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của ngành QTKD. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo của các chuyên ngành thuộc ngành QTKD.

- Tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận. Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

Các chuyên ngành đào tạo:

- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

- Chuyên ngành Quản trị Marketing

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học:

    Hàng năm Khoa đào tạo từ 200 đến 300 sinh viên các hệ chính quy, liên thông. Sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao.

    Công tác NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên luôn được quan tâm. Khoa luôn xác định đây không không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một phong trào thi đua hàng năm.Trong 5 năm (2016 - 2020) đội ngũ giảng viên trong khoa đã hoàn thành 07 đề tài NCKH cấp cơ sở; 16 cuốn giáo trình, đề cương bài giảng, bài tập các môn học và 40 bài nghiên cứu đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế; 14 để tài khoa học sinh viên.

Cácthành tích đạt được:

  • Bng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính năm 2010 theo Quyết định Số 2957/QĐ-BTC ngày 12/11/2010;
  • Bng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 theo Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 29/3/2013;
  • Bng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính năm 2014 theo Quyết định Số 3052/QĐ-BTC ngày28/11/2014;
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính năm 2017 theo Quyết định Số281/QĐ-BTC ngày 13/02/2017.

Định hướng phát triển:

     Không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm trang bị cho sinh viên của ngành kiến thức về quản trị kinh doanh đáp ứng được những yêu cầu của nền kinh tế số. Chú trọng liên kết với các doanh nghiệp để đội ngũ giảng viên và sinh viên chuyên ngành có nhiều cơ hội tiếp cận với thực tiễn kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2025, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

 

Tuyển sinh