Đảng ủy

Media/2_TH1064/FolderFunc/202104/Images/daihoidang-150520-20210426110914-e.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh khóa XXV

 nhiệm kỳ 2020-2025

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QTKD

     1. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy

Media/2_TH1064/FolderFunc/202307/Images/snghia-ht-20210929043616-e-20230720090443-e.jpg
NGƯT.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
 •  Phụ trách chung, điều hành hoạt động của Đảng ủy và Đảng bộ, trực tiếp phụ trách công tác xây dựng đảng về tồ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.
 •  Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ. Ký các văn bản lãnh đạo, điều hành như: Nghị quyết, quyết định ... Thay mặt Ban Chấp hành giải quyết các công việc với Đảng ủy cấp trên và lãnh đạo Nhà trường.
 •  Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Nhà trường (chính quyền và các đoàn thể) theo nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ Tài chính, Hội đồng trường, Đảng ủy giao.
 • Phụ trách và chỉ đạo công tác Văn phòng, đối ngoại của Đảng ủy.
 •   Phụ trách và chỉ đạo công tác Công đoàn trường thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyêt của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên.
 • Trực tiếp phụ trách các chi bộ: chi bộ Tổ chức- Đào tạo, chi bộ Hậu cần, chi bộ Khoa Kế toán- Kiểm toán, chi bộ Khoa Thẩm định giá, chi bộ Khoa học- Khảo thí, chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh (bao gồm cả công tác kiểm tra, giám sát).

     2. Đồng chí Lê Tuấn Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/161015-img-2000-1jpg-20211001043625-e.jpg
TS. Lê Tuấn Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng trường
 • Thay mặt Bí thư Đảng ủy Nhà trường giải quyết các công việc khi Bí thư Đảng ủy đi vắng.
 • Giải quyết các công việc thường ngày và thường xuyên báo cáo tình hình giải quyết công việc cho Bí thư Đảng ủy và BTV Đảng ủy.
 • Chỉ đạo các công việc thuộc phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng trường và trong Nghị quyết Đảng ủy.
 • Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cấp ủy.
 • Phụ trách và chỉ đạo công tác của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cấp trên.
 • Phụ trách công tác phát triển đảng viên.
 • Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình kiếm tra, giám sát; theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng ủy và ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo sự chỉ đạo của ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Lâm. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các hội nghị của UBKT; đề xuất với Đảng ủy trong việc xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của UBKT. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy và BTV Đảng ủy về chương trình hành động và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
 • Phụ trách công tác Dân vận của Đảng ủy.
 • Trực tiếp phụ trách các chi bộ: chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý, chi bộ Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, chi bộ Khoa Giáo dục thế chất, chi bộ Hành chính- Y tế, chi bộ Công tác sinh viên (bao gồm cả công tác kiếm tra, giám sát).

     3. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ

Media/2_TH1064/FolderFunc/202201/Images/sep-diep-20220118034020-e.jpg
TS. Nguyễn Thị Bích Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng
 • Phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng ủy.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc phạm vi được phân công của Hội đồng trường và Ban Giám hiệu.
 • Trực tiếp phụ trách chi bộ Khoa Tài chính-Ngân hàng, chi bộ Khoa Lý luận chính trị, chi bộ Khoa Ngoại ngữ, chi bộ Các trung tâm (bao gôm cả công tác kiêm tra, giám sát).

      4. Đồng chí Đào Văn Tú - Ủy viên Ban Chấp hành

Media/2_TH1064/FolderFunc/202201/Images/sep-tu-20220118034012-e.jpg
TS. Đào Văn Tú - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng
 • Tham mưu giúp BTV Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của công tác Dân vận.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc phạm vi được phân công của Hội đồng trường và Ban Giám hiệu.
 • Trực tiếp phụ trách chi bộ Khoa Thẩm định giá.

      5.  Đồng chí Đỗ Văn Lương - ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra

 • Lãnh đạo công tác Công đoàn thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên.
 • Thay mặt Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra điều hành công việc của ủy ban Kiểm tra khi Chủ nhiệm đi vắng (theo quy định) hoặc ủy quyền.
 • Giúp Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra chuẩn bị nội dung cho hội nghị ủy ban Kiểm tra và các hội nghị của Đảng ủy, BTV Đảng ủy về nội dung kiểm tra, giám sát.
 • Tham dự các cuộc họp của BTV Đảng ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của Đảng.
 • Trực tiếp phụ trách chi bộ Khoa Lý luận chính trị.

      6.  Đồng chí Vũ Văn Hoàng - ủy viên Ban Chấp hành

 • Tham gia công tác Văn phòng, thường xuyên phản ánh nhừng thông tin cần thiết của chi bộ được phân công phụ trách.
 • Trực tiếp phụ trách chi bộ Hành chính - Y tế (bao gồm cả công tác kiểm tra, giám sát).

     7.  Đồng chí Đỗ Thị Minh Nhâm - ủy viên Ban Chấp hành

 • Tham gia công tác Văn phòng, thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của chi bộ được phân công phụ trách.
 • Tham mưu cho Đảng ủy công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng theo kế hoạch của cấp trên và Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác kiếm tra, giám sát của Đảng ủy.
 • Trực tiếp phụ trách chi bộ Khoa học-Khảo thí (bao gồm cả công tác kiểm tra, giám sát).

      8.  Đồng chí Nguyễn Huy Cường - ủy viên Ban Chấp hành

 • Tham gia công tác Tuyên giáo, thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của chi bộ được phân công phụ trách.
 • Trực tiếp phụ trách chi bộ Tổ chức - Đào tạo (bao gồm cả công tác kiểm tra, giám sát).

      9.  Đồng chí Đỗ Văn Dũng - úy viên Ban Chấp hành

 • Tham gia công tác Tuyên giáo, thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của chi bộ được phân công phụ trách.
 • Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cấp trên.
 • Trực tiếp phụ trách chi bộ Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (bao gồm cả công tác kiêm tra, giám sát).

     10.  Đồng chí Nguyễn Việt Hưng - ủy viên Ban Chấp hành

 • Tham gia công tác Dân vận, thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của chi bộ được phân công phụ trách.
 • Trực tiếp phụ trách chi bộ Công tác sinh viên (bao gồm cả công tác kiểm tra, giám sát).

     11.  Đồng chí Đỗ Tiến Tới - ủy viên Ban Chấp hành

 • Tham gia công tác Dân vận, thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của chi bộ được phân công phụ trách.
 • Trực tiếp phụ trách chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh (bao gồm cả công tác kiểm tra, giám sát).

 

Tuyển sinh