Công đoàn

Media/2_TH1064/FolderFunc/202307/Images/img-7056jpg-20230720092851-e.jpg

Ban chấp hành Công đoàn

Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2023-2028

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 

I. Phân công Ban Thường vụ

1. Đồng chí Đỗ Văn Lương, Chủ tịch Công đoàn trường

 

          - Đầu mối báo cáo Đảng ủy, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên các vấn đề về công tác tổ chức hoạt động chung của Công đoàn trường.

          - Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Công đoàn trường;

          - Trực tiếp phụ trách:

          + Công tác tổ chức công đoàn;

          + Công tác quy hoạch, kế hoạch hoạt động;

          + Công tác tài chính;

2. Đồng chí Bùi Văn Bằng, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

          - Giúp Chủ tịch Công đoàn trường trong việc điều hành hoạt động Công đoàn trường khi đồng chí Chủ tịch đi vắng hoặc ủy quyền;

          - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

          + Công tác văn phòng;

          + Công tác thể thao, văn nghệ;

3. Đồng chí Lương Thu Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn trường

          - Phụ trách công tác nữ công;

          - Công tác đời sống;

II. Phân công các Ban công tác và phụ trách các công đoàn bộ phận

1. Ủy ban Kiểm tra

          - Đồng chí Nguyễn Hải Hà, Ủy viên BCHCĐ – Chủ nhiệm; Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Khoa Kế toán kiểm toán.

          - Đồng chí Nguyễn văn Đạo, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Tổ chức – Đào tạo - Ủy viên;

          - Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khoa Tài chính ngân hàng - Ủy viên;

2. Văn phòng Công đoàn

          - Đồng chí Bùi Văn Bằng, Phó Chủ tịch Công đoàn trường – Phụ trách Văn phòng. Trực tiếp theo dõi Công đoàn Các trung tâm;

         - Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên BCHCĐ – Thực hiện công tác Văn phòng. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Phòng Hành chính tổng hợp.

3. Ban Nữ công

          - Đồng chí Lương Thu Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ – Trưởng ban. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận: Công đoàn Trạm Y tế; Công đoàn Ban Quản lý ký túc xá.

          - Đồng chí Kiều Thị Hồng Hạnh, Uỷ viên BCHCĐ – Phó Trưởng ban Nữ công. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.

          - Đồng chí Phạm Việt Phương, Uỷ viên BCHCĐ - Ủy viên. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý.

          - Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường, Uỷ viên BCHCĐ - Ủy viên. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Khoa học – Khảo thí;

           - Đồng chí Cao Thị Thu Hằng, Uỷ viên BCHCĐ - Ủy viên. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Khoa Lý luận chính trị.

          - Đồng chí Nguyễn Thị Liên, UV BCHCĐ – Ủy viên. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Khoa Tài chính ngân hàng.      

          - Đồng chí Bùi Thị Huệ, Uỷ viên BCHCĐ - Ủy viên. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Phòng Tài chính kế toán.

4. Ban Văn thể và đời sống

          - Đồng chí Vũ Đăng Dũng, Uỷ viên BCHCĐ – Trưởng ban. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục thể chất.

          - Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn Cường, Uỷ viên BCHCĐ – Ủy viên. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Phòng Công tác sinh viên.

          - Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường, Uỷ viên BCHCĐ - Ủy viên.

          - Đồng chí Kiều Thị Hồng Hạnh, Uỷ viên BCHCĐ - Ủy viên.

5. Ban Tài chính

         - Đồng chí Đỗ Văn Lương, Chủ tịch Công đoàn trường – Trưởng ban. Trực tiếp theo dõi Công đoàn bộ phận Tổ chức – Đào tạo; Công đoàn bộ phận Phòng Quản trị thiết bị.

          - Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn Cường, UV BCHCĐ – Kế toán.

          - Đồng chí Nguyễn Thị Liên, UV BCHCĐ – Thủ quỹ.  

 

Tuyển sinh