TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại:  02213.590.449

Địa chỉ email: phonghcth@ufba.edu.vn

Liên hệ với chúng tôi