Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 06/06/2022 đến 10/06/2022
06/06/2022

Ngày,tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 06/6

9h00’

PH.B

Nghe báo cáo về Kế hoạch Đại hội Đoàn Trường.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- Đ/c Hiệp (Phó BT)

- Thường trực Đoàn Trường

Đoàn Thanh niên

14h00’

Nghe báo cáo kết quả kiểm tra Hồ sơ sinh viên K8.

- Đ/c Tú (PHT), Điệp (PHT)

-  Đ/c Cường - ĐT, Nhâm-Khảo thí; Hưng - CTSV.

Phòng

KT&QLCL

16h00’

PH.B

Họp với Lãnh đạo phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng.

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

Phó Hiệu trưởng

 

 

Thứ ba

Ngày 07/6

9h00’

PH.B

 

Họp thường trực Hội đồng khoa học.

 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- Thường trực HĐKH

- Các đ/c: Hiệp-KH, Hưng-KT

Phòng

KH&HTQT

 

15h30’

 

PH.B

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

CN: ThS. Đoàn Thị Hồng Thịnh

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định 237/QĐ-ĐHTCQTKD, ngày 26/5/2022

Phòng

KH&HTQT

Thứ tư

Ngày 08/6

9h00’

PH.B

 

Họp giao ban

 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- Đảng ủy; BGH; Chủ tịch HĐ Trường

- Trưởng các đơn vị; đoàn thể; TTND.

P.HCTH

14h00’

Họp nhóm nghiên cứu đề tài cấp Bộ

- Nhóm nghiên cứu

(Đ/c Tú báo cho các thành viên dự)

Thư ký đề tài

Thứ năm

Ngày 09/6

10h00’

PH.B

Họp thường trực HĐ rà soát chương trình đào tạo.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- Chủ tịch và thư ký các HĐ

- Mời dự: đ/c Cường-ĐT; đ/c Hưng - KT

- P.QLĐT

- Thư ký HĐ

14h00’

Họp về xét công nhận chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2022.

 

Hội đồng xét công nhận.

P.QLĐT

Thứ sáu

Ngày 10/6

10h00’

PH.B

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

CN: TS. Nguyễn Quang Hiệp

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

Theo Quyết định 234/QĐ-ĐHTCQTKD, ngày 25/5/2022

Phòng

KH&HTQT

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Tin liên quan