Danh mục biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy - học tập năm 2019
02/01/2020

TT

Mã số

Nội dung NCKHCN

Cấp quản lý

Chủ biên

Thời hạn hoàn thành

Số tín chỉ

Ghi chú

 

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1

02.19.18

Giáo trình Tài chính hành chính sự nghiệp

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp - Chủ biên

PGS.TS. Đỗ  Đức Minh – Đồng chủ biên

ThS. Hồ Ngọc Hà

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

ThS. Lương Thị Dinh

ThS. Đỗ Thị Tuyết Mai

ThS. Lê Thị Thùy Linh

Tháng 10/2019

3

 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

2

02.19.19

Đề cương bài giảng Quản trị chiến lược

Cấp trường

ThS. Nguyễn Thị Thu Linh - Chủ biên

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Tháng 5/2019

3

 

 

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

3

02.19.20

Đề cương bài giảng Lập trình Window Forms

Cấp trường

ThS. Đỗ Thị Kim Chi - Chủ biên

ThS. Hoàng Thiên Hương

ThS. Phạm Thị Chanh

Tháng 5/2019

3

 

 

KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

5

02.19.22

Giáo trình Kinh tế đầu tư

Cấp trường

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ biên

ThS. Lê Ngọc Thơm

ThS. Phan Thúy Nga

ThS. Lê Thu Hà

TS. Nguyễn Hữu Dũng

Tháng 10/2019

2

 

6

02.19.23

Giáo trình Kinh tế công cộng

Cấp trường

TS. Lê Tuấn Hiệp – Chủ biên

TS. Bùi Minh Chuyên – Đồng chủ biên

ThS. Đỗ Văn Dũng

ThS. Đỗ Thị Huyền Thanh

ThS. Hoàng Thị Nhung

Tháng 10/2019

2

 

7

02.19.24

Giáo trình Nghiệp vụ Kinh doanh xuất nhập khẩu

Cấp trường

TS. Đoàn Thị Thanh Tâm - Chủ biên

ThS. Trương Thị Thanh Loan

ThS. Trương Thị Tuyết Nhung

ThS. Đinh Thị Thu Huyền

ThS. Vũ Ngọc Loan

Tháng 5/2019

2

 

8

02.19.25

Đề cương bài giảng Luật hành chính

Cấp trường

ThS. Phạm Thị Lý - Chủ biên

ThS. Đỗ Thu Hương

Tháng 10/2019

3

 

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

9

02.19.26

Đề cương bài giảng Logic học

Cấp trường

TS. Lê Thị Hạnh - Chủ biên

ThS. Nguyễn Thị Thúy

Tháng 5/2019

2

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

10

02.19.27

Đề cương bài giảng Triết học nâng cao

Cấp trường

TS. Lê Thị Hạnh

Tháng 10/2019

3

 

11

02.19.28

Đề cương bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học

Cấp trường

TS. Đào Văn Tú

Tháng 10/2019

3

 

12

02.19.29

Đề cương bài giảng Lý thuyết tài chính - tiền tệ nâng cao

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

Tháng 10/2019

3

 

13

02.19.30

Đề cương bài giảng Kinh tế học hội nhập quốc tế

Cấp trường

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Tháng 10/2019

3

 

14

02.19.31

Đề cương bài giảng Chính sách công

Cấp trường

PGS. TS. Đỗ Đức Minh

Tháng 10/2019

3

 

15

02.19.32

Đề cương bài giảng Tài chính quốc tế

Cấp trường

TS. Đoàn Thị Thanh Tâm

Tháng 10/2019

3

 

16

02.19.33

Đề cương bài giảng Tài chính doanh nghiệp

Cấp trường

TS. Lê Tuấn Hiệp

Tháng 10/2019

3

 

17

02.19.34

Đề cương bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại

Cấp trường

TS. Nguyễn Huy Cường

Tháng 10/2019

3

 

18

02.19.35

Đề cương bài giảng Quản lý tài chính công

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

Tháng 10/2019

3

 

19

02.19.36

Đề cương bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp

Cấp trường

TS. Nguyễn Quốc Thắng

Tháng 10/2019

3

 

20

02.19.37

Đề cương bài giảng Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

Cấp trường

TS. Nguyễn Huy Cường

Tháng 10/2019

3

 

21

02.19.38

Đề cương bài giảng Kiểm toán các tổ chức tín dụng, ngân hàng

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy

Tháng 10/2019

3

 

22

02.19.39

Đề cương bài giảng Kinh tế học vĩ mô nâng cao

Cấp trường

TS. Nguyễn Quang Hiệp

Tháng 10/2019

3

 

23

02.19.40

Đề cương bài giảng Công cụ phái sinh

Cấp trường

PGS. TS. Đỗ Đức Minh

Tháng 10/2019

3

 

Tin liên quan
Tuyển sinh