Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 30/05/2022 đến 03/06/2022
30/05/2022

Ngày,tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 30/5

8h00’

PH.B

Dự họp về công tác tuyển sinh2022

(Họp trực tuyến)

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

Phó Hiệu trưởng

 

- P.QLĐT: Đ/c Cường, Đạo, Thế.

- TTTTTV: Đ/c Tho

P.QLĐT

14h00’

 

PH.C

Họp nghiệm thu đề tài NCKH cơ sở

CN: TS. Nguyễn Thanh Huyền

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- Thành viên Hội đồng

- Nhóm tác giả

Phòng

KH&HTQT

Thứ ba

Ngày 31/5

8h00’

PH.B

Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2022

Ban chủ trì Hội thảo

Theo Thông báo số 355/TB-ĐHTCQTKD ngày 26/5/2022

Các đơn vị

có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

Ngày 01/6

8h00’ đến 11h30’

PH.B

PH.C

Họp Hội đồng tư vấn  tuyển chọn đề tài NCKH-CN cấp cơ sở năm 2023

Theo lịch họp của Hội đồng

 

Phòng

KH&HTQT

14h00’ đến 17h00’

 

Thứ năm

Ngày 02/6

8h00’ đến 11h30’

PH.B

PH.C

Họp Hội đồng tư vấn  tuyển chọn đề tài NCKH-CN cấp cơ sở năm 2023

Theo lịch họp của Hội đồng

 

Phòng

KH&HTQT

14h00’ đến 17h00’

 

Thứ sáu

Ngày 03/6

9h00’

PH.B

Nghe báo cáo về công tác cơ sở vật chất năm học 2022 - 2023.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- Đ/c Huy (QTTB);

- Đ/c Hưng (P.TCKT)

P.QTTB

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:Các đơn vị gửi báo cáo giao ban tháng 6/2022 về phòng HCTH (đ/c Vũ Văn Hoàng) trước ngày 31/5/2022.

Tin liên quan