Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 13/06/2022 đến 17/06/2022
10/06/2022

Ngày,tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 13/6

 

9h00’

 

PH.B

Họp xét thăng hạng GV (hạng III) lên GV chính (hạng II).

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- BGH; Chủ tịch HĐ Trường;

- Đ/c Lương-TCCB, Hưng-KT

P.TCCB

 

14h00’

 

Nghiệm thu ĐCBG Chuẩn mực kiểm toán VN

Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy

TS. Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch HĐ Trường

Theo Kế hoạch 268/KH-ĐHTCQTKD ngày 02/6/2022

P.KH&HTQT

Thứ ba

Ngày 14/6

9h00’

PH.B

Làm việc với Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- Đ/c Điệp (Phó HT)

- Đ/c Cường (QLĐT)

 

 

15h00’

 

Họp tiểu ban Chiến lược và đối ngoại Hội đồng Trường

TS. Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch HĐ Trường

Đ/c Nghĩa, Lương, Hoàng, Diễn, Nhật, Quỳnh, Nhung.

P.HCTH

Thứ tư

Ngày 15/6

9h00’

PH.B

Họp tiểu ban Tổ chức nhân sự Hội đồng Trường.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- Đ/c Hiệp, Lương, Hoàng.

P.TCCB

 

9h30’

 

Họp tiểu ban cơ sở vật chất, tài chính Hội đồng Trường.

- Đ/c Hiệp, Tú, Điệp, Hưng, Quỳnh, Nhung.

- Mời dự: Đ/c Huy-QT, Hoàng-HCTH

- P.QTTB

- P.TCKT

 

Thứ năm

Ngày 16/6

9h00’

PH.B

Họp tiểu ban đào tạo, khoa học Hội đồng Trường.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa-Hiệu trưởng

- Đ/c Tú, Điệp, Cường, Hà-K.KTKT, Tới - K.QTKD

- Mời dự: Đ/c Hiệp-CTHĐT, Hiệp-KH, Hoàng-HCTH

- P.QLĐT

- Phòng KH và HTQT

 

15h00’

 

Họp triển khai kiểm tra bản chính bằng TN và học bạ THPT đối với sinh viên ĐH K8, LTK8.

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp- Phó Hiệu trưởng

Theo Kế hoạch 95/KH-ĐHTCQTKD ngày 18/02/2022

P.QLĐT

Thứ sáu

Ngày 17/6

9h00’

PH.B

Họp thường trực HĐ rà soát chương trình đào tạo.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

- Chủ tịch và thư ký các HĐ

- Mời dự: đ/c Cường-ĐT; đ/c Hưng - KT

- P.QLĐT

- Thư ký HĐ

14h00’

Nghiệm CH&BT Tài chính HCSN

Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

TS. Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch HĐ Trường

Theo Kế hoạch 280/KH-ĐHTCQTKD ngày 09/6/2022

P.KH&HTQT

Tin liên quan